Naturistenvereniging in Weert

Privacy verklaring

Paluda, statutair gevestigd te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens: http://paludaweert.nl

Tromplaan 3, 6004 EL Weert

Telefoon: 0495-587596

De Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Paluda, Hij/zij is te bereiken via secretaris@paludaweert.nl


1.    Persoonsgegevens die wij verwerken

Paluda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam

·        Geslacht

·        Geboortedatum

·        Pasfoto

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Beroep / hobby

·        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een

         profiel op deze website aan te maken,in correspondentie en telefonisch

·        Bankrekeningnummer

2.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paluda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en /of ledenadministratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@paludaweert.nl dan verwijderen wij deze informatie.

3.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paluda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het registreren van jouw lidmaatschap

·        Het afhandelen van jouw betalingen

·        Verzenden van onze nieuwsbrief en mededelingen

·        Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

4.    Geautomatiseerde besluitvorming

Paluda neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Paluda) tussen zit. Paluda gebruikt het volgende computerprogramma: Microsoft Excel en Microsoft Word

5.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paluda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6.    Delen van persoonsgegevens met derden

Paluda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paluda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

1.        NFN Registratie ongewenst gedrag

Om te voorkomen dat personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van ongewenst gedrag, elders binnen het georganiseerd naturisme (weer) toegang krijgen en daar mogelijk in herhaling kunnen vervallen, vindt centrale registratie plaats. Deze registratie vindt plaats volgens de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit geschiedt alleen op advies van de Veiligheidscommissie en na besluit van de hiervoor verantwoordelijke instantie binnen de leden-rechtspersoon van NFN of de zakelijke leden van NFN (bijv. bestuur of directie). Aan het verantwoordelijke bestuurslid van leden-rechtspersonen die het protocol volgen zal de directeur van NFN op verzoek melden of iemand die zich bij een vereniging wil aansluiten, staat geregistreerd. Er wordt geen enkele andere informatie verstrekt.

2.        Toestemmingleden

Krachtens de Wbp is het vereist dat alle leden van leden-rechtspersonen en alle individuele leden van NFN expliciet en uit vrije wil instemmen met de registratie van hun persoonsgegevens (zoals bedoeld in 6.1).

3.        Test

Besturen van leden

rechtspersonen, bestuur van NFN en directies van zakelijke leden dienen ervoor zorg te dragen dat hun leden zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met verwerking van hun persoonsgegevens door NFN teneinde ongewenst gedrag te voorkomen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs door het afgeven van een handtekening, maar kan ook op andere manieren. Veiligheidsprotocol (Protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN. Wat doe je dan?) – 16 november 2013 8

4.        Controle registratie ongewenste personen

Medewerkers van de NFN-ledenadministratie krijgen elektronisch een waarschuwing zodra een ongewenst persoon zich wil aanmelden als lid, maar zij kunnen niet zien wat van die waarschuwing inhoudelijk de reden is. In een dergelijk geval waarschuwt de medewerker de directeur van NFN of de daartoe speciaal aangewezen medewerker, die vervolgens nagaat of de betreffende persoon als ongewenst staat geregistreerd. Indien van toepassing zal de directeur het bestuur van NFN of desbetreffende leden-rechtspersoon informeren over de ongewenstheid van het lidmaatschap. Voor leden-rechtspersonen waarvoor NFN de ledenadministratie voert t.b.v. verzending van het ledenmagazine, vindt de controle automatisch plaats. Leden-rechtspersonen die dit zelf doen, geven eenmalig de gegevens van hun aspirant-leden door aan de directeur van NFN ter controle. Indien het aspirant-lid als ongewenst geregistreerd staat, vindt afhandeling plaats zoals hierboven beschreven. NFN vernietigt na controle de door de leden-rechtspersoon aangeleverde gegevens.

7.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paluda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

1.    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paluda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

2.    Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@paludaweert.nl

3.    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paluda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paluda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@paldaweert.nl